prywatny gabinet psychologiczny dla dzieci z zaburzeniami rozwoju


Interverbal na Facebooku

Psycholog dla dzieci z zaburzeniami rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera i inne)
Celestynów, Otwock, Józefów i okolice.
O MNIE


Ukończyłam psychologię społeczną ze specjalizacją z psychologii kryzysu i wprowadzenia do problematyki autyzmu na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Tam również ukończyłam studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania i z Diagnozy Psychologicznej w Praktyce Klinicznej.

Posiadam ponad sześcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju i inne), które zdobywałam w Centrum Terapii w Warszawie. Pracowałam również w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach, konferencjach i sympozjach. Odbyłam szkolenie z komunikacji alternatywnej PECS.

Prowadzę zajęcia indywidualne, a także grupy i Trening Umiejętności Społecznych. Zajmuję się analizą zachowań trudnych u dzieci i pomagam wprowadzać pozytywne zmiany w życie.

Duże znaczenie ma dla mnie współpraca z rodzicami, ponieważ tylko łącząc nasze siły można najefektywniej pomóc dziecku.O Metodzie


Stosowana Analiza ZachowaniaStosowana Analiza Zachowania to nauka zajmująca się badaniem i wykorzystywaniem praw uczenia do rozwiązywania problemów. SAZ jest źródłem technik, które używa się do pracy nad deficytami behawioralnymi, czyli umiejętnościami, których dziecko nie posiada, a powinno posiadać i nad nadmiarami behawioralnymi, czyli zachowaniami, w które dziecko nie powinno się angażować, ponieważ utrudniają mu one funkcjonowanie społeczne. Głównym celem terapii jest uczenie nowych umiejętności i generalizacja zachowań na różne środowiska. Niezwykle ważne jest uczenie koncentrowania uwagi, naśladowania, komunikowania się, zabawy i uczenie umiejętności społecznych. SAZ pomaga radzić sobie z zachowaniami trudnymi i z budowaniem motywacji do nabywania nowych umiejętności.

Terapia oparta na założeniach SAZ jest jedną z najskuteczniejszych terapii stosowanych w pracy z dziećmi z autyzmem, co jest udowodnione naukowo (National Autism Center, 2015).

PECSPECS, czyli Picture Exchange Communication System został stworzony przez Andrew S. Bondy, Ph.D. Frost & Lori, MS, CCC / SLP. Jest to pakiet interwencji, które rozwijają zdolność porozumiewania się u dzieci z autyzmem i z innymi zaburzeniami rozwoju. W tym systemie ważne jest inicjowanie komunikacji przez dziecko. Służy on dzieciom, które nie rozwinęły mowy, ale także tym, które mówią, ale potrzebują wspomagania w komunikacji. Dzięki porozumiewaniu się systemem PECS dzieci nie frustruje to, że nie mogą przekazać swoich potrzeb, a ich mowa może się rozwinąć.

TUSZa skrótem TUS kryje się Trening Umiejętności Społecznych oparty na modelu kształtowania umiejętności społecznych wg. Arnolda Goldsteina. Są to zajęcia dla grupy dzieci w czasie których rozwijają one swoje kompetencje społeczne i komunikację. Dzieci uczą się reagować na różne sytuacje społeczne, określać emocje, które temu towarzyszą i stosować się do zasad, które panują w społeczeństwie. Zadaniem grupy jest również stworzenie akceptującego środowiska, w którym dziecko będzie mogło poczuć się bezpiecznie i pracować nad swoimi deficytami, a także wzmacniać swoje silne strony i budować poczucie własnej wartości.CELE

Edukacja

przekazanie rzetelnej wiedzy rodzicom na temat zaburzenia i różnych terapii, które mogą wspomóc rozwój dziecka


Rozwój mocnych stron

rozwijanie i pielęgnowanie zainteresowań dziecka, bazowanie na mocnych stronach przy ćwiczeniu trudnych dla dziecka umiejętności


Praca nad deficytami

praca nad umiejętnościami, których dziecko nie posiada lub rozwijanie stref, które wymagają wspomagania


Rozwój komunikacji

rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi werbalnie i niewerbalnie


Nauka zabawy

rozwój umiejętności zabawy, która skupia w sobie takie umiejętności jak naśladowanie i komunikacja, a także rozwija pamięć i kreatywność, a przede wszystkim pomaga nawiązywać kontakty społeczne


Praca nad zachowaniami trudnymi

praca nad zachowaniami utrudniającymi funkcjonowanie dziecka w domu i po za nim; radzenie sobie z frustracją, złością, agresją i autoagresją


Stworzenie atmosfery zaufania i szacunku do dziecka

dziecko powinno czuć się bezpiecznie w czasie terapii, ma prawo do wysokiej jakości terapii i udzielania pomocy w różnych strefach


Uwspólnianie działań terapeutycznych

współpraca z placówkami do których uczęszcza dziecko, tak, żeby zbudować bezpieczną przestrzeń
OFERTA

CENNIK
Usługa

Cena

Terapia psychologiczna

80zł/h

Program terapeutyczny (program jest zmieniany i uaktualniany w zależności od potrzeb dziecka)

100zł + omówienie dokumentu 80zł/h

Analiza zachowań trudnych

100zł + omówienie dokumentu 80zł/h

Spotkanie w przedszkolu/szkole dziecka lub z innym specjalistą

100zł/h (80zł/h w gabinecie)

Konsultacje i psychoedukacja dla rodziców (np. omówienie postępów, pojawiających się problemów, w zależności od potrzeby rodziców)

80zł/h

Szkolenia dla rodziców i osób pracujących z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera, a także dla placówek edukacyjnych

do uzgodnienia


WIEDZA

Autyzm nie jest chorobą, nie można go wyleczyć, można za to, czasem znacznie, doprowadzić do poprawy funkcjonowania osoby w środowisku społecznym. Autyzm wchodzi w skład całościowych zaburzeń rozwoju, tak samo jak m.in. Zespół Aspergera czy całościowe zaburzenie rozwoju – inaczej nieokreślone. Spektrum zaburzeń autystycznych charakteryzuje się tzw. triadą zaburzeń:

 • Zaburzeniem funkcjonowania społecznego
 • Zaburzeniem w komunikowaniu się
 • Zachowaniami, które mają powtarzający się charakter (stereotypowe zachowania, zainteresowania, działania), zaburzeniami zabawy

W przypadku zaburzeń autystycznych mówimy o spektrum, ponieważ zaburzenia te mają różne nasycenie, mogą to być poważne zaburzenia występujące we wszystkich trzech wymienionych sferach, zaburzenia o umiarkowanej sile lub zaburzenia o małym natężeniu. Kryteria diagnostyczne autyzmu według ICD-10 (Podręcznik Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych publikowany przez Światową Organizację Zdrowia używany w Europie; w Ameryce używa się DSM-V, który jest publikowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne) mówią o nieprawidłowościach m.in. w:

 • niedostatecznym wykorzystywaniu kontaktu wzrokowego, gestów, mimiki, postawy ciała w interakcjach społecznych
 • niedostatecznym rozwoju związków rówieśniczych
 • opóźnieniu lub braku rozwoju mowy bez prób komunikowania się za pomocą gestów, mimiki, a wcześniej często poprzedzone brakiem komunikatywnego gaworzenia
 • brak zabawy naśladującej role społeczne, zabawy „na niby”
 • przywiązanie do specyficznych, niefunkcjonalnych czynności rutynowych
 • stereotypowe, powtarzające się manieryzmy ruchowe – np. przebieranie palcami, stukanie, ruchy całego ciała

Kryteria diagnostyczne Zespołu Aspergera według ICD-10 mówią o nieprawidłowościach m.in. w:

 • interakcjach społecznych
 • nasilonych, ograniczonych zainteresowaniach, zachowaniach, aktywnościach
 • fazach rozwoju ruchowego (choć nie jest to konieczne do diagnozy)


DZIĘKUJĘ ZA ODWIEDZINY!
Informacje kontaktowe:

ul. Inżynierska 6, 05-430 Celestynów
660 673 217
joanna@interverbal.pl

Jak do mnie trafić?

Interverbal - Copyright 2016